Kulturhistorisk leksikon

Bedehus (76)

 • Kumle bedehus - vigsla 1963

  Måndag 20. april 1961 handsama kommunestyret i Askvoll søknad frå byggjenemnda for bedehus på Kumle om tilskot på 10 000 kroner. Byggjearbeidet var godt i gang, men det stod att mykje både ute og inne før huset kunne takast i bruk. Kommunestyret løyvde pengane, og fleire i kommunestyret kom med lovord om bedehusarbeidet. Håkon Olset var imponert, og meinte det var «ei æressak for heradet å hjelpa ved slike høve.»

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Askvoll
 • Hauge bedehus på Bremangerlandet

  Bedehuset på Hauge er eit av dei eldste bedehusa i Sogn og Fjordane. Lærdal var først ute med bedehus i fylket. Me kjenner ikkje årstalet, men Lærdalsørens bedehus eksisterte i 1872. Dei neste var Førde (1881), Marifjøra (1888), Vik (1891), Sogndal (1895) og så kom tre i 1903: Luster (Dale), Nordstranda (Selje) og Hauge bedehus på Bremangerlandet.

 • Gil bedehus

  Hyllestad har fem bedehus, i Skifjorden, på Sørbøvåg, Ramsgrø og Løland. Eit femte står på Gil, men det er ikkje lenger i bruk som bedehus.

 • Askrova bedehuskapell

  Askrova bedehuskapell vart vigsla av biskop Ragnvald Indrebø den 14. april 1957. Men arbeidet med å bygge bedehus på Askrova, er mykje eldre. Opptaket vart gjort i 1920-åra.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • Gaupne bedehus

  Gaupne bedehus vart vigsla i 1929. I 1952 miste bedehuset den viktigaste skriftlege kjelda til soga om bedehuset. Heile bedehusarkivet gjekk med i ein brann. Då bedehuset feira 50-årsjubileum i 1979, laga Gudrun Vigdal eit historisk oversyn - så godt det let seg gjera. Ho snakka med eldre folk. Til 70-årsjubileet oppdaterte ho oversynet. Mesteparten av denne artikkelen byggjer på Gudrun Vigdal sitt bedehushistoriske arbeid, og eit stykke om bedehuset av Leiv Bollingberg.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Fortun bedehus

  Me har fleire døme på to generasjons-bedehus i fylket. Det gamle bedehuset måtta vika plassen for eit nytt. Føremålet var å få eit meir tenleg hus i høve til nye krav. Bedehuset i Fortun er eit andre generasjons hus. Det første vart bygd i 1908, det andre stod ferdig i 1970. Men det var ein spesiell grunn som førde til nytt bedehus i Fortun. Det kom i vegen for ein transformator.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Bedehusa på Lærdalsøyri

  På Nedre Eggjo i Borgund står eit bustadhus som heilt opp til vår tid har vorte nemnt som bedehuset. Forklaringa er at det ein gong var eit bedehus, men ikkje der det står no. I 1905 vart det gamle bedehuset på Lærdalsøyri rive og flytta til Borgund. På same tida bygde indremisjonslaget nytt bedehus.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Lærdal
 • Fardal bedehus

  Dei sette i gang med å byggja utan at byggjeløyvet var i orden - og fekk mulkt. Akkuratdeter truleg bedehusbyggjarane i Fardal åleine om. Huset stod ferdig i 1950, og vart i mange år brukt til møte, stemne, basarar, juletrefestar og andre samkomer. Men aktiviteten har minka. Siste tilskipinga var juletrefest i 2005.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Sogndal
 • Bjørvikstranda bedehus

  Vinteren 1943 kom forkynnaren David Sunde til Bjørvikstranda. Han heldt møte i skulehuset, kveld etter kveld, til langt utpå våren. Det vart vekkjing. Kristenfolket skipa indremisjonsforeining og gjekk i gang med å byggja bedehus.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gaular
 • Marifjøra bedehus

  I Marifjøra står eit av dei eldste bedehusa i fylket. I over hundre år gjekk folk på bedehuset her, - på møte, misjonskveldar, basarar, juletrefestar og søndagsskule. I 2006 står huset ubrukt.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Nessane bedehus

  Nessane fekk bedehus i 1938. Det vart bygd for ei testamentarisk gåve frå ein utflytt nessing, indremisjonsmannen Ola G. Nesse. I 2006 er huset huset ikkje i bruk, og det er uvisst kva som kjem til å skje med bedehuset i framtida.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Dalsøyra bedehus

  Lekmannsrørsla stod sterkt kring århundreskiftet 1800/1900. Lekpredikantar i kristne organisasjonar reiste rundt i bygdene og heldt møte og skipa lokallag. På Dalsøyra i Gulen heldt dei møta i skulehuset, men og mykje i heimane. Tanken om å byggja bedehus kom snart opp, og 1. juni 1916 vart Dalsøyra bedehus vigsla.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gulen
 • Luster bedehus

  Bedehuset i Luster (Dale) høyrer med til dei eldste i Sogn og Fjordane. Det stod ferdig og vart vigsla i 1903. Det stod tett ved vegen, og namnet var då Dale bedehus. I 1960 vart huset flytt og sett opp der det står no. Luster bedehus er eit godt og tenleg forsamlingshus med mange brukarar og mange slags aktivitetar.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Haugen bedehus

  Bedehuset på Haugen stod ferdig i 1989. Det avløyste det gamle bedehuset, eit skulehus som Haugen indremisjonsforeining kjøpte av Eid kommune og tok i bruk som bedehus i 1917. I 1995 kjøpte kommunen tilbake det gamle, og tok det i bruk til skulemuseum.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Eid
 • Solvorn bedehus

  I eldre tider brukte dei heimane og skulehuset til kristelege møte og samkomer i Solvorn. Men under krigen (1940-1945) kom tanken opp om eige forsamlingshus. Dei vedtok lover for det påtenkte huset i 1944, og kom i gang med byggjearbeidet i slutten av 50-åra. Solvorn bedehus vart vigsla søndag 16. august 1959.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Lambhaug bedehus

  Den 29. mai 2005 kunne bedehuset i Lambhaug på dagen feire sine 50 første år etter innviinga i 1955. Dette forsamlingshuset som ligg oppe i bakken ovanfor det gamle samvirkelaget, eller forretningsbygget til Josvanger Elektro som det er i dag, har gjennom alle desse åra trekt til seg utruleg mykje folk. Og huset er minst like mykje i bruk no som det var dei første åra etter bygginga.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Fresvik bedehus

  "Så seier eg Fresvik bedehus retteleg innvigt til sitt bruk. Amen." Det var orda til sokneprest Imenes under vigslinga, søndag 15. oktober 1978. Huset stod ferdig nøyaktig 56 år etter at dei første kronene blei sette inn i Leikanger sparebank.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Vik bedehus

  - Kva skal me gjera med bedehuset? Det var spørsmålet til Ivar Engan i Pridlao 1/1991. Bedehuset hadde då stått ubrukt i fleire år. Modernisering var uaktuelt. - Kva med å verna bedehuset som kulturhistorisk interessant bygning, til liks med dei andre gamle husa på Vikøyri, spurde han. Det enda med at Vik bedehus vart selt nokre år seinare, og rive.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Bedehuset Betania - sentralt i Eidsgata

  Bedehuset Betania i Eidsgata har blitt vigsla to gonger, fyrst då det stod ferdig i 1905, deretter i 1989 etter ei omfattande ombygging. Betania har alltid vore nytta til mange andre tilstellingar enn tradisjonell møteverksemd.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Eid
 • Framfjord bedehus

  Året 1921 er eit merkeår for folket i Framfjorden. Bygda fekk sitt eige bedehus. Det hadde lenge vore eit sakn at dei ikkje hadde hus til møte, gravferder og andre samlingar. Bedehuset har heile tida seinare vore samlingsstad for bygdefolket i mange ulike høve, men dei siste åra har huset vorte mindre og mindre brukt.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Ornes bedehus

  Bedehuset på Ornes ligg tett attmed vegen ein snau km nedom stavkyrkja. Det vart bygd sist på 1950-talet, men vigsla først i 1963. Bedehuset har vore nytta til møte, misjonsbarnelag, søndagsskulefestar, gravferder og gudstenester i vinterhalvåret. Ornes misjonslag, tidlegare Urnes Kinamisjonslag, eig Ornes Bedehus.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Bedehuset Betania i Kjølsdalen

  I 1992 blei Einar Berstad i Kjølsdalen tildelt Kongens Fortenestemedalje i sølv og medalje for lang og tru teneste. I 47 år hadde han reist som emissær for sjømannsmisjonen. Berstad har skildra livet sitt i boka "Med koffert og kalosjar" som kom ut i 1997. I 1998 skreiv han om bedehuset i Kjølsdalen i "Sogeskrift for Eid". Her er stykket attgjeve noko redigert og med mellomtitlar.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Eid
 • Nordstranda bedehus på Stadlandet

  I 2003 kunne Nordstranda bedehus på Stadlandet feira hundreårsjubileum. Bedehuset har i alle år vore godt kjent og mykje brukt. I kyrkjebladet Kyrkjenytt for Ervik, Leikanger og Selje nr 3/2003, stod eit stykke om bedehuset opp gjennom tidene. Denne artikkelen er ei attgjeving av stykket i Kyrkjenytt. I artikkelen er sett inn mellomtitlar, men elles berre gjort små endringar.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Selje
 • Hafslo bedehus

  I 1964 reiv bedehusfolket på Hafslo bedehuset sitt, og bygde nytt. Det førti år gamle huset hadde eit svært uvanleg bedehuseksteriør og var bygd av reisverk heilt utan isolasjon. Styret søkte råd hjå fagfolk som rådde til å byggja nytt framfor å utbetra. Det nye huset vart teke i bruk med opningsfest i februar 1965.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Veitastrond kapell

  Veitastrond kapell er ei langkyrkje i tre som står i bygda Veitastrond i Luster kommune. Kapellet har 120 sitjeplassar og vart bygt som bedehus i 1928. Den 14. juli 1935 vart bedehuset vigsla til kyrkjeleg bruk og fekk nemninga kapell. Kapellet er bygd ut i fleire etappar. Veitastrond høyrer til Hafslo sokn i Hafslo prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Luster
 • Svelgen kapell

  Svelgen kapell er ei arbeidskyrkje i betong som står i kommunesenteret Svelgen i Bremanger kommune. Kapellet, som har 290 sitjeplassar, vart vigsla 9. oktober 1960 av biskop Ragnvald Indrebø. Arkitektane Claus og Johan Lindstrøm laga teikningane. Svelgen kapelldistrikt er ein del av Midtgulen sokn i Davik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Bremanger
 • Værlandet bedehuskapell

  Værlandet bedehuskapell er bygt i gul teglstein og står på Værøy i Askvoll kommune. Bedehuskapellet, som har 178 sitjeplassar, vart bygt i 1960 og vart vigsla til kyrkjeleg bruk 30. oktober same året av biskop Ragnvald Andreas Indrebø. Arkitekt Torgeir Alvsaker laga teikningane. Værlandet høyrer til Vilnes sokn i Askvoll prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Askvoll
 • Stongfjorden bedehuskapell

  Stongfjorden bedehuskapell er eit påbygd bedehus i tre som står i bygda Stongfjorden i Askvoll kommune. Bedehuskapellet, som har 300 sitjeplassar, vart bygt i 1908 og vigsla til kyrkjeleg bruk 6. desember 1914 av prost Jonas Rein Landmark. Martinus Haugen laga teikningane til det opphavlege bedehuset og arkitektfirmaet Torgeir Alvsaker og Einar Vaardal-Lunde laga planane for ombygginga til kapell. Stongfjorden høyrer til Askvoll sokn i Askvoll prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Askvoll
 • Kvammen kapell

  Kvammen kapell er ei arbeidskyrkje i betong og raud teglstein som står i bygda Kvammen, på sørsida av Førdefjorden i Askvoll kommune. Kyrkja, som har 300 sitjeplassar, vart vigsla 27. november 1977 av biskop Thor With. Kyrkja er teikna av arkitekt Alf Apelseth frå Ørsta. Kvammen kapelldistrikt er ein del av Askvoll sokn i Askvoll prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Askvoll
 • Batalden bedehuskapell

  Batalden bedehuskapell er eit påbygd bedehus i tre som står på Fanøya i Flora kommune. Bedehuskapellet, som har 100 sitjeplassar, vart vigsla for kyrkjeleg bruk 26. februar 1911. Bedehuset vart bygt i 1907, Gjertsen & Co. hadde ansvaret for bygginga. Batalden kapelldistrikt er ein del av Kinn sokn i Kinn prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Flora
 • Vadheim bedehuskapell

  Vadheim bedehuskapell er eit påbygd bedehus som ligg i bygda Vadheim i Høyanger kommune. Bedehuskapellet, som vart bygt som bedehus i 1914, har 130 sitjeplassar. Arkitekt og byggmeister var Andreas P. Vattekar, ein lokal bygningsmann. 31. januar 1954 vart bedehuset vigsla av prosten til kyrkjeleg bruk og fekk status som kapell. Vadheim kapelldistrikt er ein del av Kyrkjebø sokn i Lavik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Høyanger
 • Byrknesøy kapell

  Byrknesøy kapell er eit påbygt bedehus av tre som står på Byrknes, ytst mot havet i Gulen. Kapellet, som har 200 sitjeplassar, vart vigsla 26. mai 1972 av biskop Per Juvkam. Arkitekt Johan Tveit teikna kapellet. Byrknesøy kapell høyrer til Mjømna sokn i Gulen prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Gulen
 • Folkestad bedehuskapell

  Folkestad bedehuskapell er eit påbygd bedehus i tre som ligg på Våge, langt vest i Fjaler kommune. Bedehuskapellet, som har 200 sitjeplassar, vart vigsla for kyrkjeleg bruk 4. september 1940 av biskop Andreas Fleischer. Kapellet vart bygt i 1913 av byggmeister Gerhard Folkestad, som også stod for ombygginga i 1940. Det var folk i Våge krins som hadde trong for eit gudshus. Fram til 1991 sokna dei til Vilnes og Askvoll på nordsida av fjorden.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Fjaler
 • Hellevik bedehuskapell

  Hellevik bedehuskapell ligg i bygda Hellevik på sørsida av Dalsfjorden i Fjaler kommune. Det har 120 sitjeplassar og vart vigsla 1. oktober 1978 av prost Anders Myklebust. To lokale menn, Johannes Brendehaug og Jonas Lone, var arkitektar. Bedehuskapellet vart bygt i ei tid då Hellevik høyrde til Holmedal sokn, med soknekyrkje på nordsida av Dalsfjorden. I 1991, då nordsida av Holmedal vart overført til Askvoll prestegjeld, vart Hellevik innlemma i Dale sokn i Fjaler prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Fjaler
 • Ljosheim kapell

  Ljosheim kapell, bygd i mur og tre, står på garden Mykløy i Oldedalen i Stryn kommune. Det har 130 sitjeplassar, vart bygt i 1924 og vigsla til kyrkjeleg bruk 22. oktober 1935. Emissær Andreas Sande laga teikningane. Ljosheim kapell høyrer til Olden sokn i Innvik prestegjeld.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Stryn
 • Prolog til bedehuset Solvang i Olden

  «No er komen vigsledagen / vi har gledt oss til. Ver velkomne alle saman!». Slik står det mot slutten i Andreas Aabrekk sin prolog, skriven til vigslinga av Olden sitt nye bedehus, Solvang, 5. august 1979. Det gamle bedehuset var rive og erstatta med heilt nytt hus. Aabrekk fortel heile historia til bedehusa i Olden – på vers, om gamle og nye Solvang. (ingress slutt)

 • Vigslekvad til Davik bedehus

  «Det hus som Herren byggjer / det aldri falla kan / difor me hugheilt tryggjer / vår Fredtun i hans hand.» Dette er dei fire siste linene i Johanne Bakke sitt vigslekvad til bedehuset Fredtun i Davik på vigsledagen, søndag, 1. juni 1947.

 • Samlingsheimen på Stårheim

  Ein kraftstasjon, der mange har fått åndeleg føde og inspirasjon. Det sa Svanhild Juvik i andakten ho heldt på jubileumsfesten laurdag, 2. oktober 1999, då Samlingsheimen på Stårheim runda 75 år. Lærar Gunvor Torheim og ei skuleklasse hadde programinnslag om Samlingsheimen si historie. Fram mot jubileet hadde dei gjennomført eit arbeids-prosjekt.

 • Intervju om Skavøypoll bedehus

  Skavøypollen er namnet på området på austsida av Ulvesundet ved Måløy. Indremisjonsfolket i denne krinsen skipa indremisjonslag i 1955. Frå fyrste stund var det eit arbeidsmål å byggja bedehus. I 1965 hadde dei tomt og teikningar, men først i 1979 vart Skavøypoll bedehus teke i bruk og vigsla.

 • Kalvåg bedehus

  Kring årsskiftet 1800/1900 byrja utsendingar frå Indremisjonen å halda møte på Kalvåg. Det leigde lokalet vart snart for lite, og våren 1910 valde ei gruppe «interesserede» ein komite som skulle gå i gang med å få bygt bedehus. Kalvåg bedehus stod ferdig hausten same året. I 2013 er «Bedehuset» i tettstaden Kalvåg eit stort og godt utstyrt forsamlingshus. På ein av veggane er det slege opp kopiar av dokument som fortel noko av soga til bedehuset.

 • Silda bedehus

  Bedehuset på Silda stod ferdig i 1941. I 2005 hadde Fjordenes Tidende oppslag om at bedehuset var blitt bygdemuseum med innsamla gjenstandar og anna «frå tidlegare tider», også frå organisert lagsarbeid. «Sildens Kvindeforeining» står det på koppane i eit gammalt servise.

 • Måløy bedehus

  Våren 2011 gav Måløy Normisjon (tidlegare Måløy Indremsjon) bedehuset sitt til Normisjon region Sogn og Fjordane. «Den gamle foreininga hadde mange gode år å sjå tilbake på, men det var blitt lite ettervekst dei seinare åra.» Det absolutt beste året må ha vore 1923, sommaren og hausten, då indremisjonsfolket bygde bedehuset. På vigslehøgtida søndag 9. desember møtte så mykje folk fram «at flere maatte gaa utan at komme ind.»

 • Spor etter bedehuset Fredheim i Stryn

  Den 28. desember 1952 døydde Marianna Bøe, fødd 1880. Ho budde i bedehuset Fredheim som stod i dagens Stryn sentrum. Huset blei rive nokre år seinare. Det var ikkje tilfeldig at Marianna Bøe nettopp hadde husvære i dette huset dei siste åra av livet sitt. Ho hadde tilknytning til Fredheim, som misjonær i Afrika.

 • Bedehuset Betania i Stryn

  «Det har vore eit nyttig hus for bygda». I 2003 gav lærar Anna Skrivervik, fødd 1925, ut sjølvbiografien Tilbakeblikk. Ho stoggar også ved bedehuset Betania, bygd 1907. Både bestefaren, Anders Årheim, og faren, Rasmus Tonning, var føregangsmenn i bedehusarbeidet, og Anna Skrivervik har sjølv hatt sin plass på bedehuset. Denne artikkelen presenterer noko av det som står om bedehuset i boka.

 • Bedehuset Betania i Fjærland

  Den 18. desember 1913 var 45 personar samla på det nybygde «Indre Fjærlands bedehus». Fire saker stod på saklista: å gje lover for bedehuset, å velja det første styret, å gje huset namn og punkt fire: innviingsfesten. Dette går fram på dei første sidene i møteboka for «Bedehuset Betania». Den siste innførsla i same boka er datert nær hundre år etter, styremøte 13. september 2012. Sak 2: «Bedehuset vert 100 år i 1913 og me vil ha ei markering av dette.»

 • Samlingshuset på Nyttingnes

  Nyttingnes ligg ytst på halvøya mellom Eikefjorden og Høydalsfjorden. Fram til 1964 høyrde bygda til dåverande Kinn kommune (1837-1964). Rundt 1950 hadde Nyttingnes rutebåt og eigen skule. Men skulekrinsen hadde ikkje skulehus eller noko anna forsamlingshus. Det kom i 1955, som bedehus med fleire funksjonar.

 • Samlingsheimen ved Storebru

  Bedehuset på Storebru - som har namnet Samlingsheimen - står tett attmed vegkrysset der vegen til Hyen og Nordfjord tek av frå riksvegen mellom Førde og Florø. Soga til Samlingsheimen går tilbake til 1934 då tanken om å byggja bedehus ved Storebru kom opp. Huset vart bygt og teke i bruk i 1942, men ikkje vigsla før i 1949.

 • Ljosheim - bedehus og kapell i Oldedalen

  Oldedalen fekk bedehus i 1924 med namnet Ljosheim. I 1935 vart bedehuset vigsla til kyrkjeleg bruk og etter kvart nemnt som bedehuskapell. I 1984 gav Olden sokneråd ut eit hefte om kyrkjene i Olden. Eit stykke handlar om Ljosheim, som i 1984 runda 60 år. Det er skrive av Oddvin Kvame. Her er stykket attgjeve slik det står i heftet. Mellomtitlane er innesette her.

 • Lundegrend bedehus

  Gaular kommune er ein av dei store kommunane i Sogn og Fjordane rekna etter bedehus. Frå Bjørvikstranda i vest til Viksdalen i aust finn me sju. Fem av dei er i bruk. Lundegrend bedehus står i bygda med same namn, i Sande sokn på vegen mot Førde.

 • Skifjord bedehus

  Hyllestad kommune har fem bedehus. Fire er i bruk: bedehuset på Ramsgrø, på Løland, i Sørbøvåg og i Skifjorden. Skifjord bedehus vart bygt i 1914. Gerhard Folkestad var bygningsmann, same mannen som eit par år før bygde Folkestad bedehus i dåverande Askvoll kommune.

 • Sørbøvåg bedehus

  Hyllestad kommune har fem bedehus. Fire er i bruk; bedehuset i Skifjorden, på Ramsgrø, på Løland og i Sørbøvåg. Sørbøvåg bedehus vart truleg teke i bruk hausten 1933. Huset vart nytta som kyrkje frå 1940 då Øen kyrkje brann ned, til ny kyrkje stod ferdig i 1958.

 • Løland bedehus

  Hyllestad kommune har fem bedehus. Fire er i bruk: bedehuset i Skifjorden, på Sørbøvågen, på Ramsgrø og på Løland. Tanken om å byggja bedehus på Løland kom opp rundt 1900, byggjearbeidet tok til i 1922, huset vart teke i bruk 1923 og vigsla i 1928.

 • Lavikdalen bedehus

  Bedehuset på Lavikdalen høyrer med til etterkrigs-bedehusa i fylket. Det høyrer og med til bedehus som ikkje er meir, som bedehus. Huset stod ferdig i 1962 og var i bruk til 2004. I 2007 blei huset selt.

 • Selje bedehus

  Selje kommune har tre bedehus: Nordstranda bedehus på Ytre Stadlandet, Nordpoll Samlingsheim i Nordpoll og Selje bedehus i hovudbygda. Hausten 1959 selde Selje Sparebank det gamle bankhuset sitt til Selje Indremisjonsforeining. Etter nødvendig ombyggingsarbeid vart huset vigsla som bedehus i 1965.

 • Nordpoll Samlingsheim

  Selje kommune har tre bedehus, Nordstranda bedehus på Leikanger, Selje bedehus i Selje og Nordpoll Samlingsheim i Nordpoll. Samlingsheimen vart vigsla 22. mai 1965, dagen før bedehuset i Selje vart vigsla.

 • Skudal bedehus

  År 1900 var Skudal ein av 18 skulekrinsar i Gaular. Krinsen omfatta matrikkelgardane Foss, Fossevik og Skudal. Skulen heldt i mange år til i den eine stova i hovudhuset på garden Fossevika. I 1926 vart skulekrinsen slegen saman med Sande krins, og med det miste bygdefolket ein stad å samlast. Tanken om å byggja bedehus kom opp, og sommaren 1928 stod huset ferdig.

 • Folkestad bedehus

  "eit av dei finaste (...) bedehusa i vide krinsar." Det skreiv Brynjulv Lunde i ein avisartikkel om Folkestad bedehus då huset runda 50 år i 1963. I 1939 vart bedehuset vigsla til kapell, men namnet bedehus vart brukt heilt til huset vart påbygt i 1983 då vart "bedehus" endra til "bedehuskapell". Denne artikkelen er ein utfyllande artikkel til artikkelen om Folkestad bedehuskapell.

 • Kvalheim bedehus

  Bedehuset på Kvalheim i Vågsøy kommune blei teke i bruk i 1947. "I det hele et prektig hus - en pryd for bygden," skreiv Fjordenes Tidende i stykket sitt om vigslingshøgtida. I dag (2009) er huset avvikla som bedehus og brukt som bustadhus.

 • Bedehuset på Vassenden i Jølster

  Vassenden kyrkje stod ferdig til bruk hausten 2001. Nokre år før vart Vassenden bedehus rive og selt. Det stod tett attmed hovudvegen i sentrum, men måtte bort i samband med utviding.

 • Raudeberg bedehus

  Søndag 17. november 1968 vart bedehuset på Raudeberg vigsla. Om lag 300 menneske var tilstades. Måløyavisa Fjordenes Tidende hadde fleire stykke om hendinga. Førti år etter, laurdag 15. november 2008, vart det halde stor jubileumsfest. Arne Larssen gav eit historisk tilbakeblikk, og Karl-Egil Johansen kåserte om bedehusa og kystkulturen.

 • Rebekka-krukke i Bulandet bedehuskapell

  Boka "På kyrkjeferd i Sogn og Fjordane" omtalar kunst og inventar i Bulandet bedehuskapell, men eitt interessant inventarstykke er ikkje med: Ei særs velhalden rebekka-krukke.

 • Samlingshuset i Brandsøy

  "Dette huset er reist av eldsjeler. Gå no flittigt i dette huset, og lat huset berre vera til Guds ære og syt for å halda huset vakkert og velstelt." Det var konstituert prost Hjalmar Tjelta som la forsamlinga dette på minne då samlingshuset i Brandsøy vart vigsla i 1954.

 • Bolstad bedehus på Skjolden

  Bedehuset på Skjolden står på Nedre Bolstad, tett attmed vegen inn til Mørkrisdalen. Huset har fleire fellestrekk med andre bedehus bygd før 1930: påbygg, nye vindauga og modernisert inventar. Elles deler det lagnad med ein del andre bedehus når det gjeld verksemda, - aktiviteten har minka dei siste åra.

 • Brekke bedehus

  Bedehuset i Brekke er eitt av fire bedehus i Sogn og Fjordane som vart bygde på 1970-talet. Huset vart vigsla søndag 15. juli 1973.

 • Holsen bedehus

  Bedehuset i Holsen står tett attmed riksvegen på garden Fleten om lag ein kilometer utom kyrkja. Huset stod ferdig i 1908. Det var eit eldre skulehus, bygd 1862, som vart flytta frå staden Svåra like nedom skulen, ikkje langt frå kyrkja.

 • Feios bedehus

  "Altfor mange bedehus står tomme på Vestlandet." Det var biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæter som sa frå om dette i nyttårsforedraget sitt 2007. Truleg hadde biskopen minkande frammøte i tankane. Dette stykket handlar om eitt av bedehusa i Bjørgvin-biskopen sitt tilsynsområde: Feios bedehus.

 • Viksdalen bedehus

  Bedehuset i Viksdalen ligg i Vik, tett attmed riksveg 13, på austsida av elveosen. Kyrkja ligg på hi sida av elva. Det er eit etter måten stort hus, bygd i 1925, seinare påbygd og i 2008 eit godt tenleg forsamlingslokale med storsal, småsal, kjøkken og garderobe.

 • Haukedalen forsamlingshus

  I Haukedalen kallar dei bedehuset sitt Forsamlingshuset. Det signaliserer brei bruk, eit hus der folk kjem saman. Ordet samlingshus har óg vore brukt, Haukedalen samlingshus. Bokstavane HS står påtrykt nokre gamle koppar og mugger.

 • Rognaldsvåg bedehus

  Rognaldsvåg ligg vest på øya Reksta i Flora kommune. Bedehuset på staden stod ferdig i 1913. I 2003 var det 90-årsmarkering. "Folket i Rognaldsvåg er glade i bedehuset sitt. Her har vore samlingsstad gjennom fleire generasjonar - både i sorg og glede", skreiv Malvin Toft i eit avisstykke etterpå.

 • Hestadgrend bedehus og Hestadgrend indremisjon

  "Hestadgrend Indremisjon og Hestadgrend bedehus heng nøye saman". Det skreiv Arne Kirkeli i 2008 i ei utgreiing om bedehuset i Hestadgrend. Han la ved utskrift av eit historisk attersyn Albert Kirkeli laga då indremisjonsforeininga i 1981 runda 80 år.

 • Ramsgrø bedehus

  Folket i den tidlegare Vassenden krins i Hyllestad kjøpte i 1914 det gamle skulehuset i nabogrenda Lone i Fjaler. Dei sette det oppatt og tok det i bruk som bedehus. No er huset mindre brukt enn før, men godt vedlikehalde.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Hyllestad
 • Bedehuset Betel i Hjelledalen

  Hjelledalen strekkjer seg nordaustover frå Strynevatnet. Bedehuset ligg for seg sjølv på nordsida av vegen om lag 1 km frå austre enden av Hjelledaltunellen. Huset stod ferdig i 1921. Til 80-årsjubileet i 2001 skreiv Tor Glomnes ein utførleg artikkel om bedehussoga. Artikkelen her er i hovudsak eit utdrag av Glomnes sin artikkel.

 • Bedehuset i Tyssedalen

  Tyssedalen i Dalsfjorden går sørover frå gardane Leitet og Tysse til Tyssedalsvatnet. Tyssedal var eigen skulekrins. Skulehuset stod kring 2 km sør i dalen. I 1907 bygde dei nytt skulehus. Læraren i bygda kjøpte det gamle huset, flytte det og sette det oppatt som bedehus. No er det fleire år sidan bedehuset var i bruk, men huset er framleis i god stand.

 • Bedehuset i Nordalsfjorden

  Bedehuset i Nordalsfjorden står tett attmed vegen på Midtbø, ei grend om lag 13 km frå vegskilet på riksvegen til Svelgen. Det vart bygt kring 1930 etter at skulehuset i dalen var flytta frå Midtbø til Solheim, eit stykke lenger nede i dalen.

 • Hestadgrend bedehus

  Hestadgrend bedehus står på nordsida av Viksdalsvatnet, om lag 300 meter frå Hestad kapell. Det vart teke i bruk i 1974 og er eit av dei yngste bedehusa i fylket, rekna etter første gong bygt.

 • Misjonshuset i Utvik

  Dokumentet inneheld xml-feil! An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 3360.