Kulturhistorisk leksikon

Skred (10)

 • Skreda i Ese i 1928

  Ese-gardane ligg på begge sider av Ese-elva. Elva kjem frå dei mektige fjellområda Vindreken og Grisagrøegga. Grisagrø-skreda er årviss og losnar på nokre store, nakne svaberg på vestsida av fjellet Vindreken. 1928 kom ho med ei kraft ingen hadde venta.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Skredene på Tue

  Garden Tue ligg kring 3 km vest for Balestrand sentrum. Det gamle hovudtunet låg på sletta nedom riksvegen der husa på bruk nr. 7 ligg i dag. Ei lita grov renn like ved tunet, og Tusselva renn i fjorden kring 150 meter aust for gardstunet. Begge stader har det gått store skreder.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Skredene på Eiki

  Eiki er første garden ein møter når ein kjem til Vetlefjorden frå Dragsvik. Bakanfor gardstunet ligg Eikadalen. Her har det losna svære snøskreder som har rasa nedover langs elva og utover den flate dalbotnen. 1868 og 1877 var vintrar med mykje snø og fårlege skreder. Begge desse åra gjekk Eikeskreda voldsomt.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Skredene på Bruhjell

  Garden Bruhjell ligg på vestsida av Skåsheimsdalen. Gjennom dalen renn Skåsheimselva like frå høgfjellet til ho munnar ut i Sognefjorden. Vest for gardstunet renn det òg ei mindre grov som kjem frå skogvakset kring 400 meter over havet. Begge desse stadene har det gått store og øydeleggjande snøskreder.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Storskreda på Nese i 1811

  2. desember 1811 var det ei stor skredulukke på Nese i Arnafjorden. Skreda kravde 45 menneskeliv.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Snøskred tok to liv

  I 1914 omkom ein far og sonen hans etter å ha vorte tekne av ei snøskreda ved Klepp i Fresvik, då dei var på veg til støls med materialar.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Vik
 • Minne- og merkesteinar - etter skreder i Vetlefjorden

  Garden Eiki ligg på austsida, heilt nede ved sjøen i Vetlefjorden. Husa på to bruk ligg på kvar si side av store avsetningar etter skreder frå Eikjadalen i vest. Gardstunet vart delt og husa flytta etter store øydeleggingar og tap av menneskeliv i to enorme skreder i 1868 og 1877. Etter det siste raset reiste dei to minnesteinar, ein på kvar side av rasområdet.

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Balestrand
 • Tsunami i fjordane frå undersjøiske skred

  Ordet tsunami var ukjend for dei fleste nordmenn før naturkatastrofen 2. juledag 2004. Men flodbølgjer frå store fjellskred har og råka vårt fylke fleire gonger. Ulukkene i Loen i 1905 og 1936 er dei som har gjort mest skade og hatt størst tap av menneskeliv. Men skred kan og losna under havflata og føra til tsunami i fjordane våre.

 • Om raset på Raudi i Lodalen 1885

  Våren 1885 raserte eit steinras frå Kvithammaren gardstunet på Raudi. Ei kvinne omkom. Som ved eit under berga dei ni andre i huslyden livet. Dei skadelidne kom i stor naud. Soknepresten og lensmannen i Stryn oppmoda folk i Sogn og Fjordane og Bergen om hjelp.

 • Skredulukke i Stardalen (Heggheim)

  Året 1868 var eit av dei verste snøskredåra på Vestlandet. Kring 150 menneske omkom. På garden Heggheim i Stardalen vart alle husa råka av raset. 17 menneske vart tekne av snømengdene; berre 3 berga livet. I 1993, 125 år seinare, vart det reist ei støtte til minne om "Då Heggheim tok ut".

  Kommunar omtalt i artikkelen:

  • Jølster