Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 26. november 2004

Sist oppdatert 04. juni 2019

Kategori

Rå-data

1905 - Kroninga i 1906I 1905 vart Noreg eit heilt fritt og sjølvstendig land. Unionen vart oppløyst ved Stortinget sitt vedtak 7. juni. Denne artikkelen handlar om kroninga av kong Haakon VII i 1906.

Vi ser kong Haakon etter kroninga i Nidarosdomen. Fremst går Statsminister Christian Michelsen.

Vi ser kong Haakon etter kroninga i Nidarosdomen. Fremst går Statsminister Christian Michelsen.

Eigar: Nasjonalbiblioteket.

Datering: 1906.

Kroninga av kong Haakon VII

Den 22. juni 1906 vart kong Haakon VII krona til norsk konge i Nidarosdomen i Trondheim. Den 29. juni 1905 skreiv avisa Sogningen dette om kroninga:

"Præcis kl. 11 kjørte de kongelige ud fra stiftsgaarden. Ved indgangen til kirken mødtes de af biskoperne Wexelsen, Bang og Eriksen, alle i gult silkeornat, samt ca. 50 præster i hvide messeklæder. Biskop Wexelsen hilste de kongelige med ordene: "Gud velsigne Deres Majestæters indgang og udgang fra nu af og indtil evig tid."

Med presterne og biskoperne i spidsen traadte de kongelige ind i kirken, fulgt af sine hoffolk, medens kroningsmarschen intoneredes. De satte sig paa tronstolene, medens biskoperne og presteskabet fortsatte op til koret og alteret. (..)

Kongen, fulgt af sine kavalerer, gik efter afsyngelsen af en del af kanta[t]en op til alteret og knælede ned paa bedeskammelen, hvorefter biskop Wexelsen salvede ham paa pande og haandled. Efterat kongen havde reist sig fra bedeskammelen gik statsminister Michelsen hen til alteret og tog kronen, som han i forening med biskop Wexelsen satte paa kongens hoved. Sammen med biskopen overleveredes de øvrige regalier til Kongen, idet udenrigsminister Løvland tog scepteret, statsraad Arctander æblet og statsraad Olssøn sverdet. (..)

En salme blev sunget, hvorefter dronningen gik op til alteret. (..) Dronningen faldt paa knæ, biskopen tog salvingshornet og salvede hende. Efter at dronningen havde reist sig, tog statsministeren kronen og satte den paa dronningens hoved, hvorefter udenrigsministeren overrakte hende scepteret og statsraad Arctander æblet."

Kongeparet i Sogn

På vegen heim frå Trondheim til Kristiania var kongeparet innom Sogn og Fjordane. Sogns Tidende kunne 20. juli skrive om kongens vitjing i Balestrand. Kring 100 flaggpynta småbåtar møtte "Mira" med kongefamilien ombord. Amtmann Utheim og kommunestyret i Balestrand gjekk om bord for å helse kongen velkommen. Kongeparet gjekk ein spasertur utetter stranda i Balestrand. Etter besøket i Balestrand gjekk turen vidare til Gudvangen.

To delegatar frå Nordre Bergenhus amtsting

I eit brev til Amtmannen i Nordre Bergenhus amt informerte "det kongelige Finans- og Tolddepartement" om at amtstinget kunne "..lade sig officielt repræsentere ved den forestående kroning.." Amtstinget kunne få sende to delegatar til kroninga. Amtstinget diskuterte denne saka i møte den 13. juni 1906. Amtmannen foreslo at tinget skulle sende to representanter, ein frå Sogn og ein frå Fjordane. Representantane skulle få dekka reise og opphald. Ordførar i Lavik, Lasse Trædal meinte dette var for dyrt og foreslo at amtet berre skulle sende eit helsingstelegram. Trædal sitt forslag vart nedstemt. Amtmannen sitt forslag vart vedteke og kaptein J. Myklebust, ordførar i Eid og gardbrukar T. Ravn, ordførar i Lærdal vart vald til å representere Nordre Bergenhus amt ved kroninga.

"Tur til Trodhjem i Anledning Kroningen"

Det var ikkje berre representantar på amtstinget som diskuterte ei eventuell reise til Trondheim. Den 19. mai 1906 hadde avisa Sogningen denne annonsa:

"N. B. Amts Dampskibe.
Hvis et tilstrekkeligt Antal Deltagere melder sig, vil S/S "Gudvangen" udføre en Tur til Trondhjem i Anledning Kroningen. Nærmere Cirkulærer hos Expeditorerne og ombord i Skibene."

Det var 40 personar som meldte seg til denne turen, men det var diverre ikkje nok. Den 9. juni meldte Sogningen at "Grundet forliden Tilslutning bliver det intet af med "Gudvangen"s Tur til Trondhjem ianledning Kroningen. Der var ved Indmeldelsesfristens Udløb kun tegnet 40 deltagere, medens man maatte have mindst 90."

kjelder:

Nordre Bergenhus Amtsthings Forhandlingeridende. Debatt 13. juni. Bergen 1906.
Avisa Sogningen 19.05, 09.06, 06.07 og 28.07.1906.
Avisa Sogns Tidende 29.06, 20.07 og 24.07.1906.
Avisa Gula Tidend 1906.

PERMANENT IDENTIFIKATOR