Kulturhistorisk leksikon

Hans Mathias Kvernevik (1907 - 1989)