Kulturhistorisk leksikon

Kari Johanne Bondevik

Forfattar