Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 07. juli 1999

Sist oppdatert 04. juni 2019

Kategori

Kommune

Språk

Rå-data

Motstand mot FlåmsbanaDå Bergensbana vart lagt over Myrdal og Finse etter eit stortingsvedtak i 1883, gjekk fylkestinget i Sogn og Fjordane inn for at det skulle byggjast ei sidebane til Sognefjorden gjennom Flåmsdalen. 10. juli 1908 vedtok Stortinget å byggja jernbanelina frå Myrdal til Flåm, men vedtaket vart ikkje sett ut i livet før i 1923. Men Flåmsbana hadde mange motstandarar - ikkje minst i eige fylke. Debatten om Flåmsbana varte mest heilt til bana stod ferdig i 1940.

Flåmsbana er 20,2 km og går frå 860 moh. ned til Flåm som ligg 2 moh. Største stigninga er på 1:18, og til saman køyrer toget gjennom 20 tunnelar. Her ser vi jernbanetraseen innteikna, og vegen ligg i svingar i høgre biletkant. Biletet er frå 1928.

Flåmsbana er 20,2 km og går frå 860 moh. ned til Flåm som ligg 2 moh. Største stigninga er på 1:18, og til saman køyrer toget gjennom 20 tunnelar. Her ser vi jernbanetraseen innteikna, og vegen ligg i svingar i høgre biletkant. Biletet er frå 1928.

Eigar: Norsk Jernbanemuseum i Hamar

Datering: 1920-1930

Fotograf: A. B. Wilse

Jernbane til Flåm

I 1883 vedtok Stortinget å vidareføra Bergensbana frå Voss gjennom Raundalen til Taugevatn, midt oppe på høgfjellet mellom Finse og Myrdal. Framlegget om å få ei sidebane til Flåm kom opp på eit møte i fylkestinget i 1885. Fylkespolitikarane meinte at det var naudsynt for næringslivet i Sogn å få opna opp nye marknader. Slik stoda var, tevla vestlendingane i alt for stor grad om marknaden i Bergen. Det vart og drøfta ei privat jernbane mellom Voss og Gudvangen. Ingeniør Hopstock søkte i 1885 om konsesjon for Voss-Gudvangen og inviterte til aksjeteikning. Fylkestinget var positive til planane, utan at noko skjedde. Ei jernbane til Flåm vart sett på som eit betre alternativ som ville sikra raskare transport til Oslo, enn om jernbana vart lagt til Gudvangen.

Dei første jernbaneplanane

Det låg føre fleire alternativ til kva type bane ein kunne byggja alt i 1893. Eitt alternativ var ein kombinert adhesjons (vanleg jernbane)- og tannstangsbane for smalt spor (1067 mm). Tannstangprinsippet (kabelbane) ville dei nytta på strekninga mellom Kårdal og Myrdal, då dei trudde det var for bratt for vanleg jernbane. Kostnadsoverslaget var på 3,3 mill. kroner. I 1905 løyvde Stortinget pengar til å undersøkja om det var råd med ein elektrisk kabel- og vegbane (trikk) på strekninga. Trikken skulle gå langs vegbana, og kabelbana skulle gå opp den brattaste strekningen mot Myrdal. Denne vart kostnadsrekna til 800.000. Denne løysinga ville vera svært ugunstig om vinteren. Undersøkingane rundt alternative baner var mange og grundige.

Fylkestinget vel jernbane til Flåm

I 1904 valde fylkestinget ei jernbanenemnd som i 1905 la fram ei melding om jernbane mellom Bergensbana og Sognefjorden. I tillegg til Flåmsalternativet var både Gudvangen-Voss og Vik-Voss oppe som alternativ. I Ytre Sogn var stortingsmann Lasse Trædal forkjempar for ei ytre line, kalla Trædalslina, mellom Brekke og Bolstad. Jernbanenemnda gjekk inn for lina Myrdal-Flåm. Dei gjekk og inn for "trikkebanen", med den grunngjevinga at dei då kunne vurdera andre alternativ når dei såg kor stor trafikken vart. I 1908 vedtok Stortinget ein ny jernbaneplan. Då var Flåmsbana teke med, men det var lenge uvisst om når bana skulle byggjast, då ho sto uprioritert mellom fleire andre jernbanestrekningar andre stader i landet.

Motvilje frå kommunane

Stortinget drygde med endeleg vedtak om Flåmsbana. Ei av årsakene til den lange planleggjingsprosessen var at dei måtte ta stilling til banetype. I Sogn og Fjordane var mange redde for at bana skulle bli så dyr at det ville bli problem med distriktstilskotet. Ei eventuell jernbane skulle byggjast med 15 % distriktstilskot, som skulle delast mellom fylket og kommunane langs Sognefjorden. Aurland vart pålagt å betala mest, i tillegg til utgiftene til fri grunn. Berre Luster løyvde det som nemnda føreslo. Lærdal nekta og tok i staden opp spørsmålet om jernbane til Valdres. Dei andre kommunane utsette saka. Kommunane stilte seg nokså lunkne av di dei ikkje trudde bana ville bli tilfredstillande, og andre linealternativ spøkte i bakgrunnen. Aurland var den kommunen som viste størst motvilje.

Støtte til Flåmsbana i 1915

Først i 1915 var dei fleste kommunane meir eller mindre samde om å gi støtte til Flåmsbana, men då var det snakk om ei breispora jernbane, og kostnaden var no komme opp i 5,5 mill. kroner. Vik hadde sine eigne jernbaneplanar og nekta å vera med på spleiselaget. Dei andre kommunane (Jostedal, Årdal, Luster, Hafslo, Sogndal, Leikanger og Aurland) tok på seg å dekka Vik sin andel. I 1916 avgjorde Stortinget at dei ville satsa på ei rein adhesjonsbane med normalspor (1435 mm).

Vegvesenet mot Flåmsbana

I 1923 kom det endelege vedtaket om Flåmsbana. Likevel heldt motstanden fram. Fylkesmann Christensen sa i eit foredrag i 1929, at sjølv etter at Stortinget hadde vedteke bana tre gonger, og etter at det var nedlagt 5-6 mill. i bana, var åtaka like harde mot Flåmsalternativet. Vegvesenet var til dømes ikkje med på tankane om ei jernbane til Sognefjorden. Dei ville heller at det skulle byggjast bilveg frå Voss til Gudvangen. Dei hevda at biltrafikken ville kunne konkurrera med ei jernbane som ville få langt mindre transportevne. Det gjekk så langt at vegdirektøren møtte opp på fylkestinget i 1927, der han føreslo at det vart nytta 2,4 mill. kroner til bilvegar i Flåmsdalen og frå Gudvangen til Voss, og 5 mill. kroner til andre vegar i Sogn og Fjordane mot at Flåmsbana vart gitt opp. Han vart kraftig avvist av Fylkestinget.

Stadige forsøk på trenering

Til ei viss grad var og hovudstyret for Statsbanane mot Flåmsbana, då dei peikte på at ein kunne bruka jernbaneplaneringa til veg, og at noko av det ein sparte kunne nyttast til ei bussrute mellom Vadheim og Sandane. Men også dette vart avvist av Fylkestinget. Også i Stortinget kom det framlegg om å tilby kompensasjon i form av vegløyvingar om fylket ville gi opp Flåmsbana, men framlegget gjekk ikkje i gjennom. I 1940 kunne ein endeleg ta bana i bruk. Kostnaden vart 26 mill. kroner.

Sjå geometrisk posisjon på detaljert-kart hos Fylkesatlas eller på 3D-kart hos Google Maps ved å klikke på 3D-knappen nedst i høgre hjørne på Google-kartet.

kjelder:

Seip, H.: Sogn og Fjordane Fylke. Eit tilskot til kommunalsoga. Sogn og Fjordane fylkeskommune 1958.
Gubberud, Ivar J. og Sunde, Helge: Flåmsbana. Historien om en av verdens bratteste jernbaner. John Grieg Forlag 1992.
Sogn Avis, 18. april 2000.
Indrelid, Svein: Aurland Bygdebok. Soga om Flåm, bd I Bygdi. Aurland Sogelag 2003.

PERMANENT IDENTIFIKATOR