Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 07. juli 1999

Sist oppdatert 04. juni 2019

Kategori

Kommune

Rå-data

Veg mellom Førde og NaustdalVegsambandet mellom Førde og Naustdal vart påbyrja i 1911. Små løyvingar gjorde at vegen først var ferdig i 1936. Vegen var første del i vegsambandet mellom Førde og Florø.

Frå opninga av vegen Førde-Naustdal, 9. oktober 1937. 600 personar var tilstades. Det var reist æresport og pynta med grønt og flagg.  Førde hornmusikk deltok. Etter opninga gjekk det bilkortesje frå Klopstad til Fimland i Naustdalen.

Frå opninga av vegen Førde-Naustdal, 9. oktober 1937. 600 personar var tilstades. Det var reist æresport og pynta med grønt og flagg. Førde hornmusikk deltok. Etter opninga gjekk det bilkortesje frå Klopstad til Fimland i Naustdalen.

Eigar: Naustdal kommune.

Datering: 1937.

Fotograf: Ukjend.

Hovudveg Førde-Naustdal

I 1855 reiste Jacob Rotnes krav i Førde kommunestyre om rideveg mellom Førde og Naustdal gjennom Rotnesurda og Bunkåsen. Men etter kvart kom kommunen til at det var trong for køyreveg for å nå fram til isfri hamn. Om vintrane hende det ofte at meinis hindra dampskipet å ta seg inn til Førde. I 1889 oppmoda kommunestyret fylket om å medverka til at det vart bygd veg langs fjorden. Fylkestinget stilte seg positivt. I 1893 bad oppsitjarane i Naustdal ordføraren om å venda seg til styresmaktene for å få veg mellom Førde og Naustdal stukken og kalkulert under tilvising til Fylkestinget sin uttale i 1889.

 

Avslag om veg
I 1898 melde vegsjefen at anlegget Førde-Naustdal ikkje var oppført i vegbudsjettet, og at vegen heller ikkje var tilrådd å bli teken opp i nær framtid. Opphavleg var kravet frå oppsitjarane i Naustdal at vegen skulle førast fram også til Helle, 11 km mot Vevring. Kommunestyret i Naustdal vedtok ei fråsegn som peikte på at årsaka til dette nok låg i at Fylkestinget sin vegkomité stort sett var sett saman av ordførarar frå Sogn og Nordfjord.

Usemje om veglina

Anlegget kom inn i vegplanen i 1906, men før anleggsarbeidet starta opp, var det usemje om linevalet. Vegstyresmaktene og Førde kommune gjekk inn for veg langs fjorden, men bønder i Naustdal ville ha vegen over Rotenes-Åsedalen og Grimset. Dei viste til at veglina langs fjorden var rasfarleg og det nesten ikkje budde folk langs sjøen.

Knappe løyvingar seinka arbeidet

I februar 1911 byrja anleggsarbeidet langs fjorden, men først i 1937 vart vegen offisielt opna. Anlegget omfatta strekninga frå Førde kyrkje til Naustdal skulehus. Seinare kom strekninga frå Langebrua til kyrkja og vegen ut til Naustdal dampskipskai. Årsaka til at vegarbeidet tok så lang tid var dei knappe løyvingane. Nedgangstidene i 1920-åra påverka framdrifta av anlegget. I 1929 søkte Førde og Naustdal om naudsarbeidsmidlar til anlegget. Sjølv om pengane kom, var det arbeid til få personar og berre i kortare periodar.

Opning etter 25 års arbeid

Opningsdagen var ein merkedag for Førde og Naustdal. Dagen kom, i følgje avisa Firda, med vakre haustfargar og godver. Ved Langebrua i Førde var det alt tidleg på dagen mykje folk og mange bilar. Mange fann vegen ut til Klopstad der vegopninga skulle skje. I spissen for bilkortesjen køyrde ein flaggpryda bil med fylkesmann Hans Seip og vegsjef Alf Torp. Anleggsarbeidet hadde teke 25 år. Siste året fekk anlegget ekstraløyvingar på 76 000 kroner. Det medførte at dei kunne dobla arbeidsstyrken og få raskare framdrift. I 1936 var om lag 60 mann i arbeid.

Ein del av vegen Førde-Florø

Dei 15 kilometrane mellom Førde og Naustdal var ein del av vegsambandet Førde-Florø. Målet var å knyta kysten og dei indre bygdene saman. Alt i 1920-åra var det påbyrja veg mellom Florø og Brandsøy, men små løyvingar gjorde at arbeidet gjekk seint. Lite visste dei på opningsdagen, at det skulle gå nær ti år før vegen heilt ut til Florø stod ferdig.

Sjå geometrisk posisjon på detaljert-kart hos Fylkesatlas eller på 3D-kart hos Google Maps ved å klikke på 3D-knappen nedst i høgre hjørne på Google-kartet.

kjelder:

Nordre Bergenhus Amtstings Forhandlinger i Aaret 1907. Bergen 1907.
Indstilling fra Trafikplankomitéen av 1919. Bergen 1921.
Firda, årgang 1937.
Kommunalsoga for Førde Herad 1837-1937. Førde 1937.
Nagell, Otto: Det norske vegvesenes historie med oversikt over statens vegvesens virksomhet i tidsrommet 1820-1940. Bd. III, Oslo 1950.
Seip, H.: Sogn og Fjordane fylke. Eit tilskot til kommunalsoga. Sogn og Fjordane fylkeskommune 1958.
Veganlegget Førde-Naustdal 25 år gammelt. I Sogeblad frå Førde kommune, s. 18-19, hefte 4, 1986.
Vevring kommune gjennom 126 år. Ordførartale ved kommunesamanslåinga i 1963, Sogeskrift for Naustdal, s. 18-25, 1993.
Søgnen, Arthur: Frå Båtruter og kjerreveg til Naustdalstunnelen, Naustdal kommune 1896-1996: Jubileumsskrift, s. 29-41, Naustdal sogelag 1996.

PERMANENT IDENTIFIKATOR