Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 28. juli 2008

Sist oppdatert 04. juni 2019

Kategori

Rå-data

Hauglandsenteret - Om eldre arkivmateriale og eitt fotografiI 1980 testamentert advokat Christian Bekker garden Haugland til Sogn og Fjordane Røde kors. Ei mengd arkivmateriale og fotografi følgde òg med. Dei fleste fotografia er utan opplysningar. Somme er det likevel råd å "plassera" ved å bruka andre hjelperåder. Eit bilete av ein flaggpryda båt til kai med mykje folk på land, er eit godt eksempel.

Dampskip til kai, mykje folk samla på land. Kvar er det? Kva for eit skip er det? Og kva er høvet? ".. hvor Værterne under dryppende Paraplyer stod færdige til at modtage sine Gjæster" (kjelde: sjå lenger nede)

Dampskip til kai, mykje folk samla på land. Kvar er det? Kva for eit skip er det? Og kva er høvet? ".. hvor Værterne under dryppende Paraplyer stod færdige til at modtage sine Gjæster" (kjelde: sjå lenger nede)

Eigar: Sogn og Fjordane Røde Kors

Datering: 1902

Fotograf: Ukjend

Samansett materiale
Bekker-arkivet spenner vidt på tre måtar: a) Det går frå 1840 til 1982. b) Det omfattar mange personar, m.a. foreldra til Christian Bekker og syskena hans, Jenny, Arnold og Helga, c) Det er eit samansett materiale med a) brev, dagbøker og andre skriftstykke, b) bilete, c) bøker og trykksaker.

Båten til kai i Bergen
Det er over 300 bilete i Bekker-arkivet. Det eine me stogga ved, er biletet over, - ein flaggpryda båt til kai, mykje folk samla på land, det regnar. Biletet må enten vera teke då båten la til (folk ynskjer velkomen), eller då båten la frå (folk tek farvel). Kan det vera Bergen? Bekker-familien budde i Bergen, landet i bakgrunnen kan stemma med Askøy-landet. Samanlikning med gamle bilete frå Bergen hamn stadfester at det er Bergen, innseglinga til Vågen. Båten ligg ved ¿. der bilferjene til kontinentet har plassen sin no.

DS "Folden" frå Salten
Det er råd å lesa namnet på båten, FOLDEN. Båtnamnet blir leietråden vidare. Søk i Google gjev følgjande resultat: Båten tilhøyrde Saltens Dampskibsselskab som dreiv rutefart mellom Bodø og det omliggjande distriktet Salten. Folden er namnet på ein tidlegare kommune. Men kva var ærendet til ein lokalrutebåt frå Nordland i Bergen?

Sangturné
Eitt av søkeresultata i Google gjev svaret. I 1902 gjennomførde Den Norske Studentersangforening ein sangturné Trondheim-Kristiania. Ein stor landsturné hadde vore eit ynskjemål i mange år. I 1902 blei det alvor, og året etter kom det ut ei bok om "den berømmelige Kysttourné af 1902."

Advokat J. Thaulow som var medlem i "bestyrelsen" og "reisekomiteen", tok kontakt med stadsingeniør (byingeniør) Andersen i Bodø. Han var også disponent i Saltens Dampskibsselskab. (Andersen var elles kjent for tidlegare innsats i sangforeningen). Og disponent Andersen hadde, står det i boka

"blant sine Skibe (..) et, der var som skabt for en Sangerfærd. Det var "Folden", en vakker, veludstyret og hurtiggaaende Baad paa noget over 300 Tons og med 12 Knobs Fart. Denne fortrinlige Baad, som først skuffede os ved sin Lidenhed, men senere imponerede oss ved sin utrolig gode Plads, blev snart efter - takket være Hr. Andersens samtidig forretningsmæssige og elskværdige Akkuratesse - leiet til at føre Tournéen rundt kysten fra Kaien paa Bratøren i Trondhjem til Fæstningskaien i Kristiania."

Koplingar til Sogn og Fjordane
Fotografiet av sangarskipet "Folden" ved kai i Bergen 1902, har tilknytning til Sogn og Fjordane på fleire måtar: a) Det høyrer til eit arkiv i Fylkesarkivet (Bekker-arkivet), b) Det kan knyttast til ein person i Bekker-familien. Arnold Bekker var med i sangkoret, "stud. philol. A. Bekker (..) II. bas". A. Bekker var bror til Christian Bekker. c) "Alden" segla kystleia Stat - Gulen om kvelden og natta til 7. juni 1902.

"Og saa bar det udover mot Stat"
Sjøreisa Stat-Gulen vart ei minnerik oppleving for "de glade sangere", om enn ikkje av dei mest hyggjelege. Skildringa i boka talar for seg:

"Det er ikke godt at omtumles af Voverne [bølgene], naar man i næsten en Uge har ernæret sig af Festmaaltider og megen Champagne, "Trissa" [trise, serveringsdame til sjøs] serverede derfor med en god Bagtanke grøn Ertesuppe til Aften, - og da de lange Dønninger kom seilende ude fra Havet ind mod vor lille Sangerskude, blegnede mangt et [Neb]. Selv i Myhres Mund stivnede Vitserne.

Hu - ha, saa det rullede! Alle Midler blev prøvede for at "klare [halde på] Erterne". De fleste forsøgte at berolige Maven med en Kognaker [konjakk] fra Lexow's Minde-Lommelerke med Initialer, som netop var uddelt. Dette rettede jo noget paa Situationen. Men kun de færreste formaaede fuldt ut at nyde det prægtige skue, da de sidste Solstraaler forgyldte Bølgetoppene, og Solskiven sank i Havet.

Sørgelig nok begyndt det nu at tykne til, og da vi efter mange Nederlag blant de yngre Balhelte [ballheltar, danseløver] igjen kom inn i smult Vand, faldt Regnen i tunge Draaber. Det var tydeligt, at vi nærmede os Bergen!

kjelder:

Den Norske Studentersangforenings Koncerttourné 1902. 1903.
Norsk Allkunnebok. 1953.

PERMANENT IDENTIFIKATOR