Kulturhistorisk leksikon

Meir informasjon om denne artikkelen

Meir informasjon om denne artikkelen

Publisert 07. juli 1999

Sist oppdatert 04. juni 2019

Kategori

Kommune

Språk

Rå-data

Stabburet på FleteneMed årstalet 1524 rissa inn på ein stokk, har vi eit handfast haldepunkt for alderen til dette vesle huset på Fletene i Holsen. Mest truleg har vi her å gjere med det eldste gardshuset i Førde kommune.

Oversiktsbilete over garden Fletene ved Holsavatnet i Førde kommune. Oppe i lia ligg bruk nr. 1. Nede ved vegen, til høgre på biletet, ligg bedehuset. Det gamle meieriet ligg heilt til venstre. Midt på er buk nr. 6, Nedrebø.

Oversiktsbilete over garden Fletene ved Holsavatnet i Førde kommune. Oppe i lia ligg bruk nr. 1. Nede ved vegen, til høgre på biletet, ligg bedehuset. Det gamle meieriet ligg heilt til venstre. Midt på er buk nr. 6, Nedrebø.

Eigar: I Førde bygdebok - Gardssoge og soga om folket.

Datering: 26.05.1956.

Fotograf: Telemark Flyselskap a/s.

Om bygningen

Stabburet står på bruk nr. 4 indre Fletene i Holsen. Registreringsteikningane av Arne Berg syner storleiken på bygget. Dette er det eldste registrerte mellomalderhuset i Førde. Det er skore inn eit årstal på ein stokk i huset, som kan tyde på 1524, som kan vere byggjeåret til stabburet. Huset fungerte som stabbur eller forrådshus. Her vart det lagra korn, flatbrød og andre bakevarer og salta kjøt. På dørstokken kan vi sjå dei har hogge kjøt. Her er fleire tjørekrossar som skulle verne matlageret mot vonde vette.

Så lenge vi veit har huset stått på bruk nr. 4. Sjølve stabburet er eit tømra bygg, og var i eldre tid ikkje bordkledd. Skissa av grunnplanet til huset syner at utskotet var av standarverk med bordkledning. Dette rommet var som ein liten gang, eller "fordør", som det gjerne vart kalla i eldre dokument. Denne gamle matbua var neppe på meir enn kring 8 kvm, og var såleis eit lite og lågt rom.

Stabburet som gardshus

Det gamle stabburet på Fletene syner at husa frå mellomalderen kunne vere heller små. På bruk nr. 1 på Fletene vart det i 1877 registrert ei matbu i ei branntaksering. Denne bua var 4,2 m x 3,15 m og 1,80 m høg, og hadde to dører og eit lite glas. Dette stabburet hadde òg ein gang som det gamle på bruk nr. 4.

Mange små hus

Fram til tunoppløysinga og bruksdelinga på slutten av 1800-talet, var det mange små hus i eit vanleg gardstun. I registreringa på bruk nr. 1 på Fletene i 1877 er det rekna opp 17 hus. Stabburet frå mellomalderen syner at den gamle tunskipnaden, med ei rad små hus til spesielle føremål, har vore vanleg i hundrevis av år. I Gulatingslova finn vi til dømes nemnt ulike hus på garden, som stove, bur, eldhus, fjøs og låve.

Sjå geometrisk posisjon på detaljert-kart hos Fylkesatlas eller på 3D-kart hos Google Maps ved å klikke på 3D-knappen nedst i høgre hjørne på Google-kartet.

kjelder:

Førsund, Finn Borgen: Førde bygdebok.Bind 1, s.197. Førde 1990.
Berg, Arne: Norske tømmerhus frå mellomalderen, bind V. Riksantikvaren. Landbruksforlaget, Oslo 1995.
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kuturavdelinga.

PERMANENT IDENTIFIKATOR